Media Coverage

Amar Ujala : 1 August 2019
Rashtriya Sahara : 1 August 2019
Hindustan : 1 August 2019
Momti Awaj : 24 April 2019
Sandhya Hulchul : 24 April 2019
Dainik Jagran : 30 January 2019
Hindustan : 30 January 2019
Amar Ujala : 24 April 2019
Hindustan : 24 April 2019
Hindustan : 24 April 2019
Dainik Jagran : 24 April 2019
Awadh Nama : 30 January 2019
Amar Ujala : 30 January 2019
Rashtriya Sahara : 30 January 2019
Jan Sandesh : 30 January 2019
Navbharat Times : 12 March 2018
Hindustan : 12 March 2018
Amar Ujala : 12 March 2018
Dainik Jagran : 12 March 2018
Amar Ujala : 5 December 2017
Dainik Jagran : 5 December 2017
Dainik Jagran : 3 December 2017
Rashtriya Sahara : 3 December 2017
Hindustan : 3 December 2017
Amar Ujala : 22 August 2017
Hindustan : 22 August 2017
Amar Ujala : 17 August 2017
Amar Ujala : 13 August 2017
Hindustan : 5 August 2017